شماره حساب های کانون آگهی و تبلیغاتی ایلیا

قرض الحسنه مهر ایران : 1-295407-12-2419

شبا قرض الحسنه مهر ایران :ir390600241901200295407001

کارت مهر ایران : 8059-0092-7370-6063

به نام: شهروز آقایی و محمد موید